Ehitusload ja kasutusload

Ehitusload ja kasutusload

Ehitusseaduse järgi on ehitusluba kohustuslik iga ehitise jaoks, mille pindala ületab 60m2 või on kõrgem kui 5 meetrit. Ehitise jaoks, mille pindala jääb vahemikku 20 kuni 60 m2 on vaja esitada ehitusteatis. Pakume ehitusloa saamise täisteenust - projekteerimistingimuste taotlemisest ehitisregistrile taotluse esitamiseni. Ehitusloata ehitamine on keelatud.

Milleks on vaja kasutusluba?
1. See on seadusest tulenev nõue. Kasutusloata ehitise kasutamine võib viia trahvini omavalitsuse poolt.
2. Kasutusloa puudumine takistab kinnisvara müüki. Üha enam ei ole pangad nõus sellised tehingud finantseerima, seega tuleb leida ostja, kes ei vaja pangalaenu. Potentsiaalne ostja valib pigem kinnisvara, millel on kasutusluba juba olemas, selmet nõustuda sellega ise ostu järel tegelema.
3. Kindlustusjuhtumi esinemisel võib kindlustusandja teatud juhtudel keelduda kindlustusmaksete tegemisest, kui kindlustatud objektil puudub kasutusluba. Argumendiks võiks olla see, et puudub kindlus, et maja tehnosüsteemid ja konstruktsiooni lahendused on turvalised.
4. Kasutusluba on vaja ka enda teadmiseks, et hoone on ohutu ja see on turvaline teie ja teie lähedaste poolseks kasutamiseks.

Seega tuleb kasutusluba saada enne, kui hoonet sihtotstarbeliselt kasutama hakkate. Reeglina mõtleb omanik sellele siis, kui hoone on juba valmis, ehitajaga lõpparvestus tehtud ning tema tegeleb järgmise objektiga. Meil on lahendus ka selle olukorra jaoks! Meie teenus seisneb selles, et korraldame terve kasutusloa saamise protsessi Teie eest. Vajadusel vormistame ise kõik vajalikud dokumendid ning tellime vajaminevad mõõdistused ja auditi. Protsess koosneb mitmest etapist:

- pärast päringu saamist hindame vajalike ehitusdokumentide olemasolu;
- vajadusel külastame objekti, visiidi käigus hindame hoone vastavust ehitusloale ja ehitusprojektile;
- pärast objekti külastust ja olemasolevate dokumentide analüüsi koostame hinnapakkumise. Selles etapis võib selguda et hoone konstruktsiooni on vaja muuta (osaline lammutamine, konstruktsioonide asendamine, täiendavate konstruktsioonide juurdeehitamine jne). Omanik otsustab ise, kas jätkata hoonele kasutusloa saamise protsessiga või mitte;
- pärast lepingu sõlmimist alustame dokumentide koostamisega ja vajalike teenuste tellimisega. Sõltuvalt olukorrast võib tegu olla erinevate dokumentidega: ehitise ülevaatuse akt, ehituspäevikud, ehitise audit, elektripaigaldise audit, teostusjoonised, projekti muudatus, geodeetiline mõõdistus jne;
- kui kõik dokumendid on koos, valmistatakse need ette ehitisregistrile esitamiseks ja laaditakse seejärel sinna üles, tasutakse riigilõiv summas 30 eurot (ebaseadusliku ehitise korral 500 eurot);
- kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialist ja seotud ametiasutused (Päästeamet, Keskkonnaamet jne) lisavad esitatud dokumentidele omapoolsed märkused ja võivad nõuda täiendavate dokumentide esitamist, millega oleks võimalik tõendada ehitise ohutust. Menetluse aja suhtleme kohaliku omavalitsusega ja ametiasutusega ise;
- pärast paranduste sisseviimist väljastatakse hoonele kasutusluba.

Kui palju maksab kasutusloa saamise teenus?
Kuna iga olukord on erinev, siis võib teenuse hind oluliselt varieeruda. Lihtsaimate olukordade puhul võib teenuse hinnaks olla kõigest 500 eurot, keerukamate juhtumite puhul aga kuni 5000 eurot. Täpsema hinnapakkumise saamiseks helistage, kirjutage e-posti teel või täitke ära meie kodulehe tagasisidevorm.